HTML Tag

Định nghĩa HTML Tag là gì?

HTML TagHTML Tag. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ HTML Tag – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thẻ HTML thường được định nghĩa là một tập hợp các ký tự tạo thành một lệnh định dạng cho một trang Web. Cốt lõi của HTML, thẻ cung cấp các hướng dẫn hoặc công thức nấu ăn cho các nội dung trực quan mà ta thấy trên Web.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thẻ HTML đã luôn quan trọng trong lịch sử của thiết kế Web. Trong những ngày đầu của World Wide Web, họ chịu trách nhiệm đối với đa số mã Web. Đó có thể không phải là trường hợp nữa, nhưng thẻ HTML vẫn là trung tâm của cách trang Web được định dạng. Các loại ngôn ngữ đã được xây dựng xung quanh xương sống của HTML, chẳng hạn như Cascading Style Sheets (CSS), mà làm cho nó dễ dàng hơn để tạo ra phong cách phù hợp và bao quát và phối màu.

What is the HTML Tag? – Definition

An HTML tag is commonly defined as a set of characters constituting a formatted command for a Web page. At the core of HTML, tags provide the directions or recipes for the visual content that one sees on the Web.

Understanding the HTML Tag

HTML tags have always been important in the history of Web design. During the early days of the World Wide Web, they were responsible for a majority of Web code. That may not be the case anymore, but HTML tags are still at the center of how Web pages are formatted. Other kinds of languages have been built around the backbone of HTML, such as Cascading Style Sheets (CSS), which makes it easier to create consistent and overarching styles and color schemes.

Thuật ngữ liên quan

  • HTML5
  • Cascading Style Sheet (CSS)
  • HTML Converter
  • Compact HTML (C-HTML)
  • Nofollow
  • Self-Closing Tag
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm