Human resources planning

Định nghĩa Human resources planning là gì?

Human resources planningKế hoạch hóa nguồn nhân lực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Human resources planning – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình liên kết ứng nhu cầu nguồn nhân lực của một tổ chức kế hoạch chiến lược của mình để đảm bảo nhân viên đó là đủ, đủ điều kiện, và có thẩm quyền, đủ để đạt được mục tiêu của tổ chức. kế hoạch nhân sự đang trở thành một yếu tố tổ chức quan trọng đối với việc duy trì một lợi thế cạnh tranh và giảm kim ngạch nhân viên.

Definition – What does Human resources planning mean

The process that links the human resource needs of an organization to its strategic plan to ensure that staffing is sufficient, qualified, and competent enough to achieve the organization’s objectives. HR planning is becoming a vital organizational element for maintaining a competitive advantage and reducing employee turnover.

Source: ? Business Dictionary