Separate entity

Định nghĩa Separate entity là gì?

Separate entityThực thể riêng biệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Separate entity – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một khái niệm kế toán mà đối xử với một doanh nghiệp riêng rẽ với chủ nhân của nó. Giả định thực thể riêng biệt khẳng định rằng các giao dịch được thực hiện bởi một doanh nghiệp được tách biệt với những người được thực hiện bởi chủ sở hữu của nó. Ví dụ, nếu một chủ doanh nghiệp mua tài sản cho mục đích cá nhân của họ, tài sản không phải là tài sản của doanh nghiệp.

Definition – What does Separate entity mean

An accounting concept which treats a business separately from its owner. The separate entity assumption states that the transactions conducted by a business are separate to those conducted by its owners. For example, if a business owner bought an asset for their personal use, the asset is not the property of the business.

Source: ? Business Dictionary