Web Log Client (Blog Client)

Định nghĩa Web Log Client (Blog Client) là gì?

Web Log Client (Blog Client)Đăng nhập Web Client (Blog Client). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web Log Client (Blog Client) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một khách hàng đăng nhập web (blog client) là một phần mềm client bên ngoài mà được sử dụng để cập nhật nội dung trên blog thông qua một giao diện khác so với phiên bản trên nền web thông thường được cung cấp bởi phần mềm blog. các nhà phát triển bên thứ ba tạo ra khách hàng blog để cung cấp các blogger với máy tính để bàn hoặc giao diện điện thoại di động cho bài viết trên blog. Blog khách hàng cũng cung cấp tính năng bổ sung và khả năng, chẳng hạn như ẩn bài viết trên blog, một giao diện đẹp hơn, định dạng tốt hơn và cross-đăng nội dung cho nhiều blog.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hầu hết các nền tảng blog sử dụng một “những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được” (WYSIWYG) chỉnh sửa nền tảng, mà thường là chậm và khó quản lý. Khái niệm blog của khách hàng dựa trên sử dụng ứng dụng từ xa authoring lập trình giao diện (API) để tạo và chỉnh sửa các trang blog. Các API này được thiết kế để cung cấp tốt hơn và thêm nhiều tính năng giao diện người dùng thân thiện. API thường được sử dụng bao gồm MetaWeblog API, Atom Publishing Protocol, API xuất bản MT và Blogger API.Many blog phổ biến khách hàng rằng công việc với API phổ biến khác nhau có thể được tải về miễn phí.

What is the Web Log Client (Blog Client)? – Definition

A Web log client (blog client) is external client software that is used to update blog content through an interface other than the typical Web-based version provided by blog software. Third-party developers create blog clients to provide bloggers with desktop or mobile interfaces for blog posting. Blog clients also provide additional features and capabilities, such as offline blog posting, a nicer interface, better formatting and cross-posting of content to multiple blogs.

Understanding the Web Log Client (Blog Client)

Most blogging platforms use a “what you see is what you get” (WYSIWYG) editing platform, which is often slow and hard to manage. The blog client concept is based on using remote authoring application programming interfaces (APIs) to create and edit blog pages. These APIs are designed to provide better and more user-friendly interface features. Commonly used APIs include MetaWeblog API, Atom Publishing Protocol, MT’s publishing API and Blogger API.Many popular blogging clients that work with various common APIs can be downloaded for free.

Thuật ngữ liên quan

  • Blogosphere
  • Application Programming Interface (API)
  • What You See Is What You Get (WYSIWYG)
  • Web Log Software
  • Web Log (Blog)
  • Mobile Cloud
  • User Interface (UI)
  • Web
  • Blogger
  • WordPress (WP)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm