Home Networking

Định nghĩa Home Networking là gì?

Home NetworkingHome Networking. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Home Networking – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nhà mạng là quá trình nối tất cả các thiết bị trong một cùng gia đình và với Internet nói chung. Nhà mạng được sử dụng để thiết lập một mạng gia đình giữa các thiết bị điện toán điển hình được tìm thấy trong nhà hoặc để sử dụng trong nước. Nó tương tự như một mạng LAN hoặc WLAN chuẩn được giới hạn trong phạm vi một ngôi nhà / căn nhà.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhà mạng chủ yếu được sử dụng để cung cấp kết nối Internet cho người tiêu dùng và các thiết bị. Chúng bao gồm máy tính, máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng và / hoặc TV. Nói chung, mạng gia đình có thể đạt được thông qua các thiết bị modem được cung cấp bởi một ISP, có thể có hỗ trợ cho nhiều dây, không dây hoặc cả hai loại kết nối. Tất cả các thiết bị có thể kết nối trực tiếp với modem để kết nối với nhau và để truy cập Internet.

What is the Home Networking? – Definition

Home networking is the process of interconnecting all of the devices in a home together and with the Internet in general. Home networking is used to establish a home network among the typical computing devices found in homes or for domestic use. It is similar to a standard LAN or WLAN network that is confined within a home/house.

Understanding the Home Networking

Home networking is primarily used to provide Internet connectivity to consumers and devices. These include computers, laptops, mobile phones, tablets and/or televisions. Generally, home networking can be achieved through the modem device provided by an ISP, which may have support for multiple wired, wireless or both types of connections. All the devices can directly connect to the modem to interconnect with each other and to access the Internet.

Thuật ngữ liên quan

  • Home Server
  • Home Area Network (HAN)
  • Local Area Network (LAN)
  • Wireless Local Area Network (WLAN)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm