Impaired property

Định nghĩa Impaired property là gì?

Impaired propertyBất động sản suy giảm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Impaired property – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mảnh của tài sản đó bao gồm việc của bảo hiểm bị lỗi hoặc tiểu mệnh làm việc, và vì điều này, có thể không còn được sử dụng hoặc là ít hữu ích. Khách sạn này cũng có thể ít hữu ích vì người được bảo hiểm đã không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

Definition – What does Impaired property mean

A piece of property that includes the insured’s defective or sub par work, and because of this, can no longer be used or is less useful. This property may also be less useful because the insured did not complete a contractual obligation.

Source: ? Business Dictionary