Intentionally defective grantor trust (IDGT)

Định nghĩa Intentionally defective grantor trust (IDGT) là gì?

Intentionally defective grantor trust (IDGT)Tin tưởng người chuyển nhượng cố ý khiếm khuyết (IDGT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intentionally defective grantor trust (IDGT) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một niềm tin rằng là thiếu sót để người chuyển nhượng nộp thuế thu nhập bằng cách giữ quyền kiểm soát trong tài sản. Công cụ này được sử dụng trong việc lập kế hoạch sản. bất động của người chuyển nhượng, tuy nhiên, có một giá trị thấp hơn số tiền chuyển nhượng. Các tài sản được bán cho sự tin tưởng với một giấy hẹn 10-15 năm, mà giữ sự tin tưởng trong một phân loại thị trường trên, nhưng tài sản khấu hao nhanh hơn.

Definition – What does Intentionally defective grantor trust (IDGT) mean

A trust that is flawed so that the grantor pays income taxes by keeping the controlling interest in the assets. This tool is used in estate planning. The grantor’s estate, however, has a lower value of the amount transferred. The assets are sold to the trust with a 10-15 year promissory note, which keeps the trust in an above market classification, but the assets depreciate faster.

Source: ? Business Dictionary