Interexchange Carrier (IXC)

Định nghĩa Interexchange Carrier (IXC) là gì?

Interexchange Carrier (IXC)Interexchange Carrier (IXC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Interexchange Carrier (IXC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Người vận chuyển liên hối (IXC) là một công ty điện thoại cung cấp kết nối giữa các sàn giao dịch địa phương ở các khu vực địa lý khác nhau. Họ cũng cung cấp dịch vụ truy cập và khu vực giao thông vận tải địa phương theo Luật Viễn thông của năm 1996. Họ thường được gọi là tàu sân bay đường dài.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hoa Kỳ hợp pháp và quy định hạn sử dụng bởi các công ty viễn thông cho các công ty điện thoại đường dài trong đó có MCI, Sprint và AT & T trước đây. Chúng được định nghĩa là bất kỳ nhà cung cấp cung cấp truy cập địa phương và truyền thông khu vực giao thông vận tải (Lata).

What is the Interexchange Carrier (IXC)? – Definition

An inter-exchange carrier (IXC) is a telephone company providing connections between local exchanges in different geographic areas. They also provide local access and transport area services as per the Telecommunication Act of 1996. They are commonly referred to as long distance carriers.

Understanding the Interexchange Carrier (IXC)

U.S. legal and regulatory term used by telecommunication companies for long distance telephone Companies including MCI, Sprint and formerly AT&T. They are defined as any carriers providing local access and transport area (LATA) communication.

Thuật ngữ liên quan

  • Competitive Local Exchange Carrier (CLEC)
  • Incumbent Local Exchange Carrier (ILEC)
  • Internet Protocol Telephony (IP Telephony)
  • Voice Over Internet Protocol (VoIP)
  • Local Exchange Carrier (LEC)
  • Optical Local Exchange Carrier (OLEC)
  • Call Detail Record (CDR)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm