Jumbo loan

Định nghĩa Jumbo loan là gì?

Jumbo loanVay jumbo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Jumbo loan – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại thế chấp vượt quá giới hạn cần thiết bởi Fannie Mae và Freddie Mac. vay jumbo phải được duy trì trong danh mục đầu tư của người cho vay hoặc được bán cho các nhà đầu tư tư nhân.

Definition – What does Jumbo loan mean

A type of mortgage that exceeds the required limits set by Fannie Mae and Freddie Mac. Jumbo loans must be maintained in the lender’s portfolio or be sold to private investors.

Source: ? Business Dictionary