Juris Doctor (JD)

Định nghĩa Juris Doctor (JD) là gì?

Juris Doctor (JD)Juris Doctor (JD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Juris Doctor (JD) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tấm bằng tiến sĩ của pháp luật và công nhận chuyên nghiệp ban cho cá nhân sau khi hoàn thành thành công của một nghiên cứu kéo dài ba năm của pháp luật tại một trường đại học được công nhận. Chủ yếu là cung cấp thông qua các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ, bác sĩ juris đầu tiên đã được trao bởi Đại học Harvard trong thế kỷ 19.

Definition – What does Juris Doctor (JD) mean

A doctoral degree of law and professional recognition conferred upon individuals after the successful completion of a three-year study of law at an accredited university. Primarily offered through universities and colleges in the United States, the first juris doctor was awarded by Harvard University in the 19th century.

Source: ? Business Dictionary