Kaoru Ishikawa

Định nghĩa Kaoru Ishikawa là gì?

Kaoru IshikawaKaoru Ishikawa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kaoru Ishikawa – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chính quyền lãnh đạo quản lý lưu ý rằng những tiến bộ đáng kể trong các phương pháp quản lý chất lượng và cải tiến thông qua bởi các công ty trên khắp thế giới. “Nhân quả” của mình phương pháp định rõ vấn đề kiểm soát chất lượng cho phép một hệ thống phân cấp quản lý để phát triển, giải pháp xuyên tổ chức từ trên xuống để cải thiện chất lượng.

Definition – What does Kaoru Ishikawa mean

A noted management leadership authority that made significant advancements in quality control and improvement methods adopted by companies throughout the world. His “cause and effect” methodology of pinpointing quality control problems enables a management hierarchy to develop top-down, cross-organizational solutions for quality improvement.

Source: ? Business Dictionary