Line production

Định nghĩa Line production là gì?

Line productionDây chuyền sản xuất. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Line production – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình sản xuất lặp đi lặp lại trong đó mỗi sản phẩm đi qua cùng một chuỗi các hoạt động, và các máy móc và các thiết bị khác được đặt ra theo thứ tự chúng được sử dụng. dây chuyền sản xuất là dành riêng cho nhu cầu của một nhóm đơn lẻ hay nhỏ của các sản phẩm và (không giống như trong sản xuất hàng loạt) quá trình này không nhất thiết phải được dừng lại và khởi động lại cho mỗi sản phẩm mới.

Definition – What does Line production mean

Repetitive manufacturing process in which each product passes through the same sequence of operations, and the machines and other equipment are laid-out in the order they are used. Line production is dedicated to the needs of a single or small group of products and (unlike in batch production) the process does not have to be stopped and restarted for each new product.

Source: ? Business Dictionary