Market price

Định nghĩa Market price là gì?

Market priceGiá thị trường. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Market price – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: Giá độc đáo mà tại đó người mua và người bán đồng ý để giao dịch trong một thị trường mở tại một thời điểm cụ thể. Ở các thị trường chính thức (thị trường chứng khoán như vậy) có hai giá cả thị trường: giá chào bán (bán) là cao hơn, và giá dự thầu (mua) có nghĩa là thấp hơn. Sự khác biệt giữa hai giá này được gọi là lợi nhuận hoặc lây lan.

Definition – What does Market price mean

1. General: Unique price at which buyers and sellers agree to trade in an open market at a particular time. In formal markets (such stock exchanges) there are two market prices: the offer (selling) price which is higher, and bid (buying) price that is lower. The difference between these two price is called margin or spread.

Source: ? Business Dictionary