MDB File

? Cách mở file .MDB? Những phần mềm mở file .MDB và sửa file lỗi. Convert Binary MDB file sang định dạng khác.

.MDB File Extension

   

File name MDB File
File Type 1Microsoft Access Database
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (125 Bình chọn)

File .MDB là file gì?

MDB là Database Files – 1Microsoft Access Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một MDB là một tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft Access, một máy tính để bàn quan hệ chương trình cơ sở dữ liệu sử dụng rộng rãi. Nó chứa các cấu trúc cơ sở dữ liệu (bảng và các lĩnh vực) và các mục cơ sở dữ liệu (bảng hàng). tập tin MDB cũng có thể lưu trữ các hình thức nhập dữ liệu, truy vấn, thủ tục lưu trữ, báo cáo, và thiết lập bảo mật cơ sở dữ liệu.

What is a MDB file?

An MDB file is a database file created by Microsoft Access, a widely-used desktop relational database program. It contains the database structure (tables and fields) and database entries (table rows). MDB files may also store data entry forms, queries, stored procedures, reports, and database security settings.

Cách mở .MDB file

Để mở file .MDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDB do người dùng đóng góp.

 • Kexi
 • mdb-export
 • mdb-export
 • MDBopener.com
 • Microsoft Access 2019
 • SAS Institute SAS
 • SAS Institute SAS
 • Freewind MDB Converter
 • Microsoft Visual Studio 2019
 • MDB Viewer Plus
 • MDB Viewer

Chuyển đổi file .MDB

File .MDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.