Specific heat

Định nghĩa Specific heat là gì?

Specific heatNhiệt dung riêng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Specific heat – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lượng nhiệt cần thiết để tăng nhiệt độ của một khối lượng đơn vị thông qua một mức độ chia cho lượng nhiệt cần thiết để tăng nhiệt độ của một khối lượng bằng nhau của nước thông qua một mức độ.

Definition – What does Specific heat mean

Amount of heat required to raise the temperature of a unit mass through one degree divided by the amount of heat required to raise the temperature of an equal mass of water through one degree.

Source: ? Business Dictionary