MNO File

? Cách mở file .MNO? Những phần mềm mở file .MNO và sửa file lỗi. Convert XML MNO file sang định dạng khác.

.MNO File Extension

   

File name MNO File
File Type Macromedia Design Note
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (8 Bình chọn)

File .MNO là file gì?

MNO là Data Files – Macromedia Design Note, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin văn bản có chứa thông tin về một tài liệu Web; lưu trong một định dạng XML và có một thẻ chính có chứa mục mô tả trong vòng thẻ; có thể được tạo ra bởi Adobe Dreamweaver hoặc Đóng góp.

What is a MNO file?

Text file that contains information about a Web document; saved in an XML format and has a main tag that contains descriptive items within tags; may be created by either Adobe Dreamweaver or Contribute.

Cách mở .MNO file

Để mở file .MNO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MNO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MNO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MNO do người dùng đóng góp.

  • Adobe Contribute 6.5
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Parallels Tools Center
  • MestReNova
  • Macromedia Dreamweaver UltraDev
  • Macromedia Dreamweaver UltraDev

Chuyển đổi file .MNO

File .MNO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.