Negligent

Định nghĩa Negligent là gì?

NegligentKhông lo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Negligent – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hành động, hành vi, hoặc phản ứng đặc trưng bởi một thất bại manifest (đã hoặc chưa cân nhắc hoặc cố ý) để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc cần thiết trong các trường hợp từ một người thận trọng hợp lý.

Definition – What does Negligent mean

Action, behavior, or response characterized by a manifest failure (whether or not deliberate or willful) to exercise the duty of care required under the circumstances from a reasonable, prudent person.

Source: ? Business Dictionary