Network Node Manager (NNM)

Định nghĩa Network Node Manager (NNM) là gì?

Network Node Manager (NNM)Mạng Node Manager (NNM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Network Node Manager (NNM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Mạng Node Manager (NNM) là một công cụ cho phép người quản trị mạng để theo dõi và quản lý một mạng máy tính. Nó là một phần của Hawlett-Packard (HP) OpenView bộ sưu tập các ứng dụng quản lý hệ thống doanh nghiệp và có thể được kết hợp với các tiện ích quản lý mạng khác như CiscoWorks và những người khác. Nó được bán trên thị trường thông qua các bộ phận phần mềm của HP và trở thành một phần của nó vào năm 2007.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chương trình Mạng Node Manager còn đưa ra một hệ thống quản lý mạng quy mô lớn cho các tổ chức CNTT và cơ sở hạ tầng khác như vậy. Đó là linh hoạt và hỗ trợ các module quản lý mạng của bên thứ ba trong khuôn khổ của nó. NNM công cụ phần mềm báo cáo tất cả các loại vấn đề mạng từ một giao diện điều khiển đơn do đó giúp các quản trị viên để xem nhiều nút cùng một lúc. NNM có thể giúp người quản trị mạng thực hiện các chức năng cơ bản như vị trí và tình trạng của một thiết bị được kết nối vào mạng, xem đồ họa của mạng, phân tích thất bại và hành động đề xuất.

What is the Network Node Manager (NNM)? – Definition

The Network Node Manager (NNM) is a tool that enables a network administrator to monitor and manage a computer network. It is a part of Hawlett-Packard (HP) OpenView collection of enterprise system management applications and can be combined with other network management utilities such as CiscoWorks and others. It is marketed through HP’s Software Division and became a part of it in 2007.

Understanding the Network Node Manager (NNM)

The Network Node Manager program offers a large-scale network management system for IT organizations and other such infrastructures. It is flexible and supports third-party network management modules within its framework. NNM software tool reports all types of network issues from a single console hence helping the admin to view multiple nodes at the same time. NNM can help network administrator perform the basic functions such as the location and status of a device that is connected to the network, graphical view of the network, failure analysis and recommending actions.

Thuật ngữ liên quan

  • Network Behavior Analysis (NBA)
  • Network Monitoring Software
  • Enterprise Network Monitoring
  • Network Monitoring
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm