Not to exceed (NTE)

Định nghĩa Not to exceed (NTE) là gì?

Not to exceed (NTE)Không quá (NTE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Not to exceed (NTE) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong cuộc đàm phán hợp đồng, cam kết bởi nhà cung cấp rằng giá trị của một ước tính tạm thời (cộng với các khoản phụ cấp ngẫu nhiên) sẽ không vượt quá số tiền đề nghị công ty và dự toán phải được nộp vào một ngày sau đó. Một giá trị NTE, tuy nhiên, có thể được điều chỉnh lên hoặc xuống tùy thuộc vào những thay đổi trong phạm vi công việc hoặc trong thông số kỹ thuật liên quan.

Definition – What does Not to exceed (NTE) mean

In contract negotiations, the commitment by the vendor that the value of an interim estimate (plus contingency allowances) will not exceed the amount of the firm proposal and estimates to be submitted at a later date. A NTE value, however, may be adjusted upward or downward depending on the changes in the scope of work or in the associated specifications.

Source: ? Business Dictionary