Null-Coalescing Operator

Định nghĩa Null-Coalescing Operator là gì?

Null-Coalescing OperatorNull-coalescing điều hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Null-Coalescing Operator – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một nhà điều hành vô coalescing, trong C #, là một nhà điều hành được sử dụng để kiểm tra xem giá trị của một biến là null. Nó được thể hiện bằng biểu tượng “??”.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhà điều hành null-coalescing là một nhà điều hành nhị phân được sử dụng trong một biểu thức điều kiện của hình thức, “â ?? b”, nơi mà các biểu hiện ở bên trái tay toán hạng, “a”, phải loại nullable hoặc kiểu tham chiếu. Nếu “một” không được đánh giá là null, nó sẽ trả về kết quả của việc đánh giá “a”. Nếu không, khái niệm trong toán hạng bên phải, “b”, được đánh giá để có được những kết quả của toàn bộ biểu thức.

What is the Null-Coalescing Operator? – Definition

A null coalescing operator, in C#, is an operator that is used to check whether the value of a variable is null. It is represented by the symbol “??”.

Understanding the Null-Coalescing Operator

The null-coalescing operator is a binary operator that is used in a conditional expression of the form, “a??b”, where the expression in the left-hand operand, “a”, must be nullable type or reference type. If “a” is not evaluated as null, it returns the result of the evaluation of “a”. Otherwise, the expression in the right-hand operand, “b”, is evaluated to obtain the result of the entire expression.

Thuật ngữ liên quan

  • Operators
  • Null Character
  • Value Type
  • Reference Type
  • Expression
  • If Statement
  • Variable
  • Cast
  • Exception
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm