Occupational hygiene

Định nghĩa Occupational hygiene là gì?

Occupational hygieneVệ sinh lao động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Occupational hygiene – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xác định, công nhận, đánh giá và kiểm soát rủi ro nghề nghiệp sinh học, hóa học, vật lý và / hoặc khác.

Definition – What does Occupational hygiene mean

Identification, recognition, evaluation, and control of biological, chemical, physical and/or other occupational hazards.

Source: ? Business Dictionary