Office of Foreign Asset Control (OFAC)

Định nghĩa Office of Foreign Asset Control (OFAC) là gì?

Office of Foreign Asset Control (OFAC)Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Office of Foreign Asset Control (OFAC) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bộ phận của bộ phận Kho bạc Hoa Kỳ với mục đích là để thực thi cả thương mại và trừng phạt kinh tế chống lại các nhóm và / hoặc các nước có liên quan với chủ nghĩa khủng bố và các loại khác của các hoạt động nguy hiểm hoặc tai tiếng.

Definition – What does Office of Foreign Asset Control (OFAC) mean

A division of the United States Treasury department whose purpose is to enforce both trade and economic sanctions against groups and/or countries that are involved with terrorism and other types of dangerous or disreputable activities.

Source: ? Business Dictionary