On demand

Định nghĩa On demand là gì?

On demandTheo yêu cầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ On demand – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Vay: Cho mượn mà phải được hoàn trả đầy đủ vào ngày người cho vay ‘cuộc gọi’ nó (xem cuộc gọi) vì lý do gì. còn được gọi một khoản vay theo yêu cầu.

Definition – What does On demand mean

1. Borrowing: Loan that must be repaid in full on the day the lender ‘calls’ it (see call) for whatever reason. Known also a demand loan.

Source: ? Business Dictionary