Password Manager

Định nghĩa Password Manager là gì?

Password ManagerPassword Manager. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Password Manager – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một quản lý mật khẩu là một ứng dụng phần mềm được sử dụng để lưu trữ và quản lý mật khẩu mà người dùng có cho các tài khoản trực tuyến khác nhau và tính năng bảo mật. cán bộ quản lý mật khẩu lưu trữ mật khẩu trong một định dạng mã hóa và cung cấp truy cập an toàn cho tất cả các thông tin mật khẩu với sự giúp đỡ của một mật khẩu chủ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cán bộ quản lý mật khẩu là các ứng dụng đóng vai trò như là giải pháp cho việc duy trì một số lượng lớn các mật khẩu và thông tin tài khoản. Họ lưu trữ các thông tin đăng nhập các tài khoản khác nhau và tự động nhập chúng vào các hình thức. Điều này giúp trong việc ngăn ngừa các cuộc tấn công của hacker như khai thác gỗ tổ hợp phím và nó ngăn cản sự cần phải nhớ nhiều mật khẩu.

What is the Password Manager? – Definition

A password manager is a software application that is used to store and manage the passwords that a user has for various online accounts and security features. Password managers store the passwords in an encrypted format and provide secure access to all the password information with the help of a master password.

Understanding the Password Manager

Password managers are applications that serve as the solution for maintaining a large number of passwords and account information. They store the login information of the various accounts and automatically enter them into the forms. This helps in the prevention of hacker attacks like keystroke logging and it prevents the need to remember multiple passwords.

Thuật ngữ liên quan

  • Password
  • Password Authentication Protocol (PAP)
  • One-Time Password (OTP)
  • Encryption
  • Password Generator
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm