Personal Supercomputer (PSC)

Định nghĩa Personal Supercomputer (PSC) là gì?

Personal Supercomputer (PSC)Siêu máy tính cá nhân (PSC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Personal Supercomputer (PSC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một siêu máy tính cá nhân (PSC) là một hệ thống phần cứng tập thể với khả năng hơn một máy tính cá nhân thông thường (PC).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhiều siêu máy tính cá nhân được xây dựng bởi chủ sở hữu của họ. Những nỗ lực này có thể liên quan đến kết nối mạng linh kiện máy tính khác nhau bên trong một vỏ. Một ví dụ là việc sử dụng các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) cho khả năng video tốt hơn.

What is the Personal Supercomputer (PSC)? – Definition

A personal supercomputer (PSC) is a collective hardware system with more capability than a common personal computer (PC).

Understanding the Personal Supercomputer (PSC)

Many personal supercomputers are built by their owners. These efforts can involve networking various computer parts inside one shell. An example is the use of graphical processing units (GPU) for better video capability.

Thuật ngữ liên quan

  • Central Processing Unit (CPU)
  • Graphics Processing Unit (GPU)
  • Clock Speed
  • Distributed Processing
  • Quad-Core Processor
  • In-Row Cooling
  • Sound Card
  • Control Bus
  • Nubus
  • Contact List

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm