Piggyback right

Định nghĩa Piggyback right là gì?

Piggyback rightCõng ngay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Piggyback right – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều khoản trong một hợp đồng theo đó một bên có thể bắt chước các hành động của người kia. Ví dụ, nếu một bên mang lại các nhà đầu tư bên ngoài bên kia có thể làm theo phù hợp.

Definition – What does Piggyback right mean

Provision in a contract whereby one party can imitate the actions of the other. For example, if one party brings in outside investors the other party can follow suit.

Source: ? Business Dictionary