Signal to noise ratio

Định nghĩa Signal to noise ratio là gì?

Signal to noise ratioTín hiệu để tỷ lệ tiếng ồn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Signal to noise ratio – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Truyền thông: Tỷ lệ thông tin hữu ích để tổng sẵn hoặc gửi / nhận dữ liệu.

Definition – What does Signal to noise ratio mean

1. Communication: Ratio of useful information to the total available or sent/received data.

Source: ? Business Dictionary