Presentation Layer

Định nghĩa Presentation Layer là gì?

Presentation LayerLớp trình bày. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Presentation Layer – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lớp trình bày là lớp 6 của 7 lớp Open Systems Interconnection (OSI) mô hình. Nó được sử dụng để trình bày dữ liệu cho lớp ứng dụng (lớp 7) trong một định dạng chính xác, rõ ràng và chuẩn hóa. Lớp trình bày đôi khi được gọi là lớp cú pháp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lớp trình bày có trách nhiệm sau đây:

What is the Presentation Layer? – Definition

The presentation layer is layer 6 of the 7-layer Open Systems Interconnection (OSI) model. It is used to present data to the application layer (layer 7) in an accurate, well-defined and standardized format. The presentation layer is sometimes called the syntax layer.

Understanding the Presentation Layer

The presentation layer is responsible for the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Application Layer
  • Session Layer
  • Data Link Layer
  • Transport Layer
  • Physical Layer
  • Network Layer
  • Local Area Network (LAN)
  • Wide Area Network (WAN)
  • User Interface (UI)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm