Relevant

Định nghĩa Relevant là gì?

RelevantLiên quan, thích hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Relevant – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Kế toán: Lợi ích hay chi phí thực sự gây ra bởi, hoặc dự kiến ​​để làm theo, một sự kiện tài chính hoặc giao dịch.

Definition – What does Relevant mean

1. Accounting: Benefit or cost actually caused by, or expected to follow, a financial event or transaction.

Source: ? Business Dictionary