Residence

Định nghĩa Residence là gì?

ResidenceNơi cư trú. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Residence – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đặt nơi một cá nhân hay công ty có một sự hiện diện vật lý nhưng có thể hoặc có thể không được cư trú.

Definition – What does Residence mean

Place where a person or firm has a physical presence but may or may not be domiciled.

Source: ? Business Dictionary