Retweet (RT)

Định nghĩa Retweet (RT) là gì?

Retweet (RT)Retweet (RT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Retweet (RT) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Retweet (RT) đề cập đến hành vi chia sẻ hoặc reposting tweet và bài của người dùng khác trên trang web mạng xã hội gọi là Twitter. Để retweet tweet, người dùng phải nhấp vào liên kết Retweet, mà sẽ tự động repost rằng tweet về thức ăn chăn nuôi của người dùng hiện có và cung cấp ghi công cho các poster ban đầu. Tweets cũng có thể được tweet tự động bằng cách gõ lệnh sau vào Twitter: RT @username “văn bản của tweet gốc”, trong đó tên người dùng là tên twitter của tweeter gốc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Retweeting cũng tương tự như chuyển tiếp email. Người dùng có thể chia sẻ sự kiện thú vị hoặc bài đăng từ những người mà họ đang theo dõi qua retweets. Retweeting cũng được coi là một hành động cho tín dụng cho người gốc bằng cách chia sẻ hầu hết các ví dụ posts.For thú vị của người đó: Nếu một tweet blogger như sau: @timhr: Apple đang phát hành iPad mới của mình vào tháng tới! Một tín đồ có thể retweet bài viết như: RT @timhr: Apple đang phát hành ipad mới vào tháng tới! Retweeting tạo ra một hiệu ứng gợn bằng cách giúp nhiều người theo đọc về một tweet hữu ích. Retweeting không chỉ tăng giá trị cho các tín đồ, mà còn giúp xây dựng sử dụng thương hiệu cá nhân của mình. Retweeting nội dung phù hợp và hấp dẫn sẽ làm tăng mức độ tin tưởng vào người sử dụng rằng trong số những người theo ông. Nếu người dùng retweets một bài trỏ đến một nguồn bên ngoài đó là thực sự hữu ích và phù hợp với tín đồ của người dùng đó, điều này có thể giúp người dùng thu hút nhiều tín đồ.

What is the Retweet (RT)? – Definition

Retweet (RT) refers to the act of sharing or reposting other users’ tweets and posts on the social networking website called Twitter. In order to retweet a tweet, the user has to click the Retweet link, which will automatically repost that existing tweet on the user’s feed and provide attribution to the original poster. Tweets can also be retweeted automatically by typing the following into Twitter: RT @username “text of the original tweet”, where the username is the twitter name of the original tweeter.

Understanding the Retweet (RT)

Retweeting is similar to forwarding an email. Users may share interesting events or posts from people they are following through retweets. Retweeting is also considered an act of giving credit to the original person by sharing that person’s most interesting posts.For example: If a blogger tweets the following: @timhr: Apple is releasing its new iPad next month! A follower may retweet the post as: RT @timhr: Apple is releasing its new ipad next month! Retweeting creates a ripple effect by helping more followers to read about a useful tweet. Retweeting not only adds value to the follower, but also helps the user build his or her personal brand. Retweeting relevant and interesting content will increase the the level of trust in that user among his followers. If a user retweets a post that points to an external source that is truly helpful and relevant to that user’s followers, this might help that user attract more followers.

Thuật ngữ liên quan

  • Twitter
  • Social Media
  • Social Networking Site (SNS)
  • Social Platform
  • Viral Marketing
  • Tweet
  • Short Message Service (SMS)
  • Facebook
  • Hashtag
  • 32-Bit

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm