Schema

Định nghĩa Schema là gì?

SchemaLược đồ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Schema – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Một schema là một phác thảo, sơ đồ, hoặc mô hình. Trong máy tính, lược đồ thường được sử dụng để mô tả cấu trúc của các loại dữ liệu khác nhau. Hai ví dụ phổ biến bao gồm cơ sở dữ liệu và XML schemas.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Schema? – Definition

A schema is an outline, diagram, or model. In computing, schemas are often used to describe the structure of different types of data. Two common examples include database and XML schemas.

Understanding the Schema

Thuật ngữ liên quan

  • Scareware
  • Scraping

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm