Software Bug

Định nghĩa Software Bug là gì?

Software BugLỗi phần mềm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software Bug – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một lỗi phần mềm là một vấn đề gây ra một chương trình để sụp đổ hoặc sản xuất ra không hợp lệ. Vấn đề là do lý không đầy đủ hoặc có sai sót. Một lỗi có thể là một lỗi, sai sót, khiếm khuyết hoặc lỗi, mà có thể gây ra thất bại hoặc sai lệch so với kết quả mong đợi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số lỗi có thể không có tác động nghiêm trọng đến chức năng của chương trình và có thể vẫn còn không bị phát hiện trong một thời gian dài. Một chương trình có thể sụp đổ khi lỗi nghiêm trọng còn lại không xác định. Một chủng loại lỗi gọi là lỗi bảo mật có thể cho phép một người sử dụng độc hại bypass kiểm soát truy cập và có được đặc quyền trái phép.

What is the Software Bug? – Definition

A software bug is a problem causing a program to crash or produce invalid output. The problem is caused by insufficient or erroneous logic. A bug can be an error, mistake, defect or fault, which may cause failure or deviation from expected results.

Understanding the Software Bug

Some bugs might not have serious effects on the functionality of the program and may remain undetected for a long time. A program might crash when serious bugs are left unidentified. Another category of bugs called security bugs may allow a malicious user bypass access controls and obtain unauthorized privileges.

Thuật ngữ liên quan

  • Programming Logic
  • Programming Tool
  • Unit Test
  • Test Driven Development (TDD)
  • Code Coverage
  • Quality Assurance (QA)
  • Bug
  • Bug Fix
  • Hang
  • Nit

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm