Synthetic Data

Định nghĩa Synthetic Data là gì?

Synthetic DataTổng hợp dữ liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Synthetic Data – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dữ liệu tổng hợp là một khái niệm cơ bản trong công nghệ dữ liệu mới mà làm cho sử dụng các dữ liệu không đáng tin cậy, phát minh hoặc tự động tạo ra mà không phải là sự kiện được tạo ra trong thế giới thực.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cách rõ ràng nhất để giải thích các khái niệm về dữ liệu tổng hợp là dữ liệu tổng hợp không phải là “thực” dữ liệu được tạo ra một cách tự nhiên trong thế giới thực, “IRL” hoặc “trong meatspace” như ưu đôi khi đề cập đến thế giới phi kỹ thuật số. dữ liệu tổng hợp được tạo ra mà không cần lái xe sự kiện dữ liệu hữu cơ thực tế.

What is the Synthetic Data? – Definition

Synthetic data is a fundamental concept in new data technologies that makes use of non-authentic, invented or automatically generated data that are not event-generated in the real world.

Understanding the Synthetic Data

The clearest way to explain the concept of synthetic data is that synthetic data is not “real” data created naturally in the real world, “IRL” or “in the meatspace” as pros sometimes refer to the non-digital world. Synthetic data is created without actual driving organic data events.

Thuật ngữ liên quan

  • Infrared Light Emitting Diode (IRLED)
  • Machine Learning
  • Deep Learning
  • Artificial General Intelligence (AGI)
  • Synthetic Backup
  • Training Data
  • Data Set
  • In Real Life (IRL)
  • Machine Learning Engineer (MLE)
  • Data

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm