Target market identification

Định nghĩa Target market identification là gì?

Target market identificationXác định thị trường mục tiêu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Target market identification – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình một nhà tiếp thị trong việc xác định các lĩnh vực có lợi nhất để cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ mới. Mục tiêu xác định thị trường nhìn vào đặc điểm bao gồm thu nhập khả dụng, tuổi tác và trình độ học vấn.

Definition – What does Target market identification mean

The process of a marketer in identifying the most profitable areas to offer a new product or service. Target market identification looks at characteristics including disposable income, age, and level of education.

Source: ? Business Dictionary