TMP File

? Cách mở file .TMP? Những phần mềm mở file .TMP và sửa file lỗi. Convert N/A TMP file sang định dạng khác.

.TMP File Extension

   

File name TMP File
File Type 1Temporary File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (465 Bình chọn)

File .TMP là file gì?

TMP là Backup Files – 1Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin Một TMP là một tập tin tạm thời được tạo ra tự động bởi một chương trình phần mềm mà thường đóng vai trò như một bản sao lưu hoặc file cache. Đôi khi nó được tạo ra như là một tập tin vô hình và thường được xóa khi chương trình được đóng lại. file TMP cũng có thể được tạo ra để chứa thông tin tạm thời trong khi một tập tin mới được tạo ra.

What is a TMP file?

A TMP file is a temporary file created automatically by a software program that usually serves as a backup or cache file. It is sometimes created as an invisible file and is often deleted when the program is closed. TMP files may also be created to contain information temporarily while a new file is being generated.

Cách mở .TMP file

Để mở file .TMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TMP do người dùng đóng góp.

  • Mozilla Firefox
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Internet Explorer
  • Apple Safari

Chuyển đổi file .TMP

File .TMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.