Ultra High Definition (UHD)

Định nghĩa Ultra High Definition (UHD) là gì?

Ultra High Definition (UHD)Siêu độ nét cao (UHD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ultra High Definition (UHD) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Ultra High Definition (UHD)? – Definition

Understanding the Ultra High Definition (UHD)

Thuật ngữ liên quan

  • Quad HD (QHD)
  • 1080 Interlaced (1080i)
  • High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
  • Resolution
  • Pixel
  • International Telecommunication Union (ITU)
  • ANSI Character Set
  • Canonical
  • Domain Name Registrar
  • Web Service

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm