Video on Demand (VoD)

Định nghĩa Video on Demand (VoD) là gì?

Video on Demand (VoD)Video on Demand (VoD). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Video on Demand (VoD) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Video on Demand (VoD)? – Definition

Understanding the Video on Demand (VoD)

Thuật ngữ liên quan

  • YouTube
  • Video Conferencing
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet
  • Net Send
  • Presence

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm