Virtual Machine Monitor (VMM)

Định nghĩa Virtual Machine Monitor (VMM) là gì?

Virtual Machine Monitor (VMM)Virtual Machine Monitor (VMM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Machine Monitor (VMM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một Machine Monitor ảo (VMM) là một chương trình phần mềm cho phép việc tạo, quản lý và quản trị của các máy ảo (VM) và quản lý hoạt động của một môi trường ảo hóa trên một máy chủ vật lý.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

VMM là phần mềm chính đằng sau các môi trường ảo hóa và triển khai. Khi được cài đặt trên một máy chủ, VMM tạo điều kiện cho việc tạo ra các máy ảo, mỗi hệ thống riêng biệt điều hành (OS) và các ứng dụng. VMM quản lý các hoạt động phụ trợ của các máy ảo bằng cách phân bổ các máy tính cần thiết, bộ nhớ, lưu trữ và đầu vào / đầu ra khác (I / O) các nguồn lực.

What is the Virtual Machine Monitor (VMM)? – Definition

A Virtual Machine Monitor (VMM) is a software program that enables the creation, management and governance of virtual machines (VM) and manages the operation of a virtualized environment on top of a physical host machine.

Understanding the Virtual Machine Monitor (VMM)

VMM is the primary software behind virtualization environments and implementations. When installed over a host machine, VMM facilitates the creation of VMs, each with separate operating systems (OS) and applications. VMM manages the backend operation of these VMs by allocating the necessary computing, memory, storage and other input/output (I/O) resources.

Thuật ngữ liên quan

  • Virtual Machine (VM)
  • Virtual Machine Configuration
  • Virtual Machine Server (VM Server)
  • Hypervisor
  • Host Virtual Machine (Host VM)
  • Guest Virtual Machine (Guest VM)
  • Virtual To Virtual (V2V)
  • Cloud Security Control
  • Virtual Desktop Infrastructure (VDI)
  • Crash

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm