Visual FoxPro (VFP)

Định nghĩa Visual FoxPro (VFP) là gì?

Visual FoxPro (VFP)Visual FoxPro (VFP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Visual FoxPro (VFP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Visual FoxPro (VFP)? – Definition

Understanding the Visual FoxPro (VFP)

Thuật ngữ liên quan

  • FoxPro
  • Dbase
  • Structured Query Language (SQL)
  • Visual Basic (VB)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm