Web-Scale IT

Định nghĩa Web-Scale IT là gì?

Web-Scale ITWeb-Scale CNTT. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web-Scale IT – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Web quy mô CNTT là phương pháp sử dụng để gửi đám mây quy mô lớn tài nguyên máy tính và cơ sở hạ tầng trong môi trường doanh nghiệp CNTT. Nó bao gồm tất cả các biện pháp và thông lệ cho phép, các công ty dựa trên đám mây lập lớn để đạt được một mức độ cao hơn của cung cấp dịch vụ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Web quy mô CNTT chủ yếu mô tả cách thức các doanh nghiệp điện toán đám mây như Google và Amazon Web Services đang sử dụng một tập hợp các giải pháp và dịch vụ CNTT để cung cấp một cấp độ doanh nghiệp, điện toán đám mây cho phép, cơ sở hạ tầng CNTT-Web mở rộng. Nó đòi hỏi phải thiết kế dựa trên đám mây trung tâm dữ liệu và CNTT cơ sở hạ tầng các dịch vụ phục vụ vượt quá khả năng mở rộng để bao gồm sự nhanh nhẹn và mức dịch vụ tối thượng.

What is the Web-Scale IT? – Definition

Web-scale IT is the approach used for delivering large-scale cloud computing resources and infrastructure within an enterprise IT environment. It includes all measures and practices that allow large, established cloud-based firms to achieve a higher level of service delivery.

Understanding the Web-Scale IT

Web-scale IT primarily describes how cloud enterprises such as Google and Amazon Web Services are using a set of IT solutions and services to deliver an enterprise-class, cloud-enabled, Web-scalable IT infrastructure. It calls for designing cloud-based data centers and IT Infrastructures that offer services beyond scalability to include agility and supreme service levels.

Thuật ngữ liên quan

  • Scalability
  • Enterprise Cloud Computing
  • Cloud Service Architecture
  • Cloud Infrastructure
  • Elastic Computing (EC)
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm