Window Manager

Định nghĩa Window Manager là gì?

Window ManagerWindow Manager. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Window Manager – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Window Manager? – Definition

Understanding the Window Manager

Thuật ngữ liên quan

  • Desktop Environment (DE)
  • Graphical User Interface (GUI)
  • Windows Explorer
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System
  • Paravirtualized Operating System
  • Ubuntu Certified Professional

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm