CodeVisionAVR C Compiler

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download CodeVisionAVR C Compiler – NA

Phần mềm CodeVisionAVR C Compiler

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

CodeVisionAVR C Compiler là phần mềm gì?

CodeVisionAVR C Compiler là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của CodeVisionAVR C Compiler là Version NA (cập nhật NA)

Các CodeVision hay thường được gọi là CodeVision AVR C Compiler là một chương trình biên dịch C được phát triển bởi Pavel Haiduc. Nó được thiết kế để làm lập trình C dễ dàng cho tất cả người dùng. Tuy nhiên, trình biên dịch cũng được thiết kế với các loại dữ liệu hỗ trợ và các biến mà có thể được sử dụng cho các cấu trúc AVR và C. Trình biên dịch CodeVision AVR C là một phần của các vi điều khiển Atmel Studio. Nó đã được phát hành như là một phần mềm miễn phí cho các lập trình viên mà cần phải tạo ra cả hai chương trình đơn giản mã hoá và những phức tạp. Điểm nổi bật chính của trình biên dịch CodeVision C là nó lưu trữ quá trình của nó trong một bộ nhớ flash và nó không ở lại trên thẻ RAM của máy tính. Như vậy, chương trình chạy nhanh hơn so với các trình biên dịch thông thường. Nó có một thư viện điểm nhanh nổi với nhân phần cứng và hướng dẫn lõi hỗ trợ tăng cường cho tất cả các chip vi mới. Trình biên dịch AVR C cũng hỗ trợ hầu hết các kiểu dữ liệu của C như bit, bool, char, int, ngắn, dài và phao. Ngoài các kiểu dữ liệu, trình biên dịch cũng hỗ trợ gián đoạn để gỡ lỗi nhanh chóng và xây dựng. Hơn nữa, trình biên dịch cũng tối ưu hóa cấu trúc vòng lặp của chương trình được tạo ra bởi CodeVision. Điều này cung cấp một quá trình ổn định vòng lặp của chương trình. Phần mềm này cũng loại bỏ những biểu hiện tiểu dự phòng của các chương trình. Ngoài ra, các lập trình viên có thể được cung cấp cùng với điền tự động và autosuggest tính năng của trình biên dịch. Điều này có nghĩa, rằng chương trình cho thấy một khối mã ngay cả như các loại lập trình viên trong bức thư đầu tiên của mã. Trình biên dịch AVR C cũng hỗ trợ làm nổi bật cú pháp; dễ dàng cho việc theo dõi lỗi. Chương trình tương thích với các ứng dụng Atmel khác và giả lập như AVR JTAG-ICE và AVR Dragon. Giao diện người dùng của nó cũng được thiết kế để đơn giản, nhưng nhỏ gọn với các tính năng. Bên cạnh đó, chương trình cũng rất dễ sử dụng và cũng tương thích với các trình biên dịch ANSI C khác. CodeVision AVR C Compiler chạy trong hệ điều hành Windows. Nó hỗ trợ Windows XP, Windows Vista và Windows 7 (32bit và 64bit).

What is CodeVisionAVR C Compiler?

The CodeVision or generally known as CodeVision AVR C Compiler is a C compiler program developed by Pavel Haiduc. It was designed to make C programming easy for all users. However, the compiler is also designed to support data types and variables that may be used for AVR and C structures. The CodeVision AVR C compiler is a part of the Atmel Studio microcontrollers. It has been released as a freeware software for programmers that needs to create both simple coded programs and complex ones. The main highlight of the CodeVision C compiler is that it stores its process in a flash memory and it does not stay on the RAM card of the computer. Thus, the program runs faster than the usual compilers. It has a Fast floating point library with hardware multiplier and enhanced core instructions support for all the new micro chips. The AVR C compiler also supports most data types of C such as bit, bool, char, int, short, long and float. Apart from the data types, the compiler also supports interruptions for quick debugging and building. Moreover, the compiler also optimizes the loop structure of the programs created by the CodeVision. This provides a stable looping process of the program. The software also eliminates the redundant sub expressions of the programs. Apart from this, the programmers can be provided with the auto fill and autosuggest feature of the compiler. This means, that the program suggests a block of codes even as the programmer types in the first letter of the codes. The AVR C compiler also supports syntax highlighting; easy for tracking down errors. The program is compatible with other Atmel applications and emulator such as AVR JTAG-ICE and AVR Dragon. Its user interface is also designed to be simple, but compact with features. In addition, the program is also easy to use and is also compatible with other ANSI C compilers. CodeVision AVR C Compiler runs in Windows operating system. It supports Windows XP, Windows Vista and Windows 7 (32bit and 64bit).

Các loại file được mở bởi CodeVisionAVR C Compiler

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm CodeVisionAVR C Compiler có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ASMCHHEXILIBLSTMAPPRJ

Download CodeVisionAVR C Compiler

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg