Common Access Card (CAC)

Định nghĩa Common Access Card (CAC) là gì?

Common Access Card (CAC)Thẻ truy cập chung (CAC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Common Access Card (CAC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thẻ truy cập chung (CAC) là một thẻ thông minh phục vụ như là một xác định tiêu chuẩn cho Hoa Kỳ tích cực Duty Uniform Defense cán bộ, trong đó có vệ binh quốc gia và Khu bảo tồn được chọn, nhân viên dân sự của Hoa Kỳ Coast Guard (USCG), nhân viên dân sự của Bộ Quốc phòng (DoD) và cán bộ nhà thầu khác DoD và USCG. Thẻ được sử dụng để truy cập vật lý vào các tòa nhà và không gian điều khiển khác, cũng như truy cập vào hệ thống chính quyền máy tính quốc phòng, mạng, và đáp ứng các yêu cầu về xác thực hai yếu tố.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thành lập các truy cập vào thẻ của Common bắt đầu vào năm 1999 khi Quốc hội chỉ đạo các Bộ trưởng Quốc phòng để thực hiện công nghệ thẻ thông minh với sự trợ giúp của Bộ Quốc phòng. Công nghệ nói trên đã ảnh hưởng đáng kể an ninh, sẵn sàng và hiệu quả. CAC cũng đang được sử dụng như một thẻ chính trong các doanh nghiệp vì nó có thể kiểm soát và truy cập an toàn cho các tòa nhà, không gian kiểm soát, hệ thống máy tính và mạng.

What is the Common Access Card (CAC)? – Definition

A Common Access Card (CAC) is a smart card that serves as a standard identification for United States Active Duty Uniform Defense Personnel, including the National Guard and Selected Reserve, civilian employees of the United States Coast Guard (USCG), civilian employees of the Department of Defense (DoD) and other DoD and USCG contractor personnel. The card is used for physical access into buildings and other controlled spaces, as well as access to government defense computer systems and networks, and satisfies the requirement for two-factor authentication.

Understanding the Common Access Card (CAC)

The Common Access Card’s inception began in 1999 when Congress directed the Secretary of Defense to implement smart card technology with the aid of the Department of Defense. The said technology has greatly affected security, readiness and efficiency. CAC is also being used as a principal card in businesses as it can control and secure access to buildings, controlled spaces, computer systems and networks.

Thuật ngữ liên quan

  • Two-Factor Authentication
  • Authentication
  • Smart Card
  • Access Control Entry (ACE)
  • Electronic Card (e-Card)
  • Personal Identification Number (PIN)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm