Continuous replenishment program (CRP)

Định nghĩa Continuous replenishment program (CRP) là gì?

Continuous replenishment program (CRP)Chương trình bổ sung liên tục (CRP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Continuous replenishment program (CRP) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nhà cung cấp hàng tồn kho được quản lý (VMI) sắp xếp, trong đó một trong hai nhà cung cấp liên tục theo dõi hàng tồn kho hoặc khách hàng cung cấp của khách hàng dữ liệu hàng tồn kho hiện nay, do đó các nhà cung cấp có thể làm cho lô hàng kịp thời để duy trì hàng tồn kho của khách hàng tại thoả thuận cấp.

Definition – What does Continuous replenishment program (CRP) mean

Vendor managed inventory (VMI) arrangement in which either the vendor continuously monitors a customer’s inventory or customer supplies current inventory data, so that the vendor can make timely shipments to maintain the customer’s inventory at agreed upon levels.

Source: ? Business Dictionary