Customer Data Integration (CDI)

Định nghĩa Customer Data Integration (CDI) là gì?

Customer Data Integration (CDI)Tích hợp dữ liệu khách hàng (CDI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Customer Data Integration (CDI) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tích hợp dữ liệu khách hàng (CDI) là quá trình thu thập, tổ chức và phân phối tất cả các thông tin sẵn có về khách hàng của tổ chức. CDI nhằm tối đa hóa việc sử dụng các thông tin này trong suốt toàn bộ tổ chức để tăng số lượng khách hàng, sự hài lòng của khách hàng và lợi nhuận của công ty. CDI sử dụng kỹ thuật tích hợp dữ liệu và là một thành phần quan trọng của quản lý quan hệ khách hàng (CRM).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tích hợp dữ liệu khách hàng có thể liên quan đến từ sáu đến 12 lĩnh vực dữ liệu cho mỗi khách hàng cá nhân, chẳng hạn như tên tiền tố, tên, họ cuối cùng, tên đệm hoặc ban đầu, tên hậu tố, biệt hiệu, tên thời con gái và chức danh nghề nghiệp hoặc học tập.
Làm phức tạp thêm việc quản lý dữ liệu hơn nữa, phần lớn các dữ liệu này thay đổi thường xuyên và trở nên lỗi thời. Ví dụ, khách hàng có thể thay đổi tên của họ, di chuyển, ly dị hoặc chết.
Giá trị của dữ liệu được chia thành năm loại:

What is the Customer Data Integration (CDI)? – Definition

Customer data integration (CDI) is the process of collecting, organizing and distributing all available information about an organization’s customers. CDI aims to maximize the use of this information throughout the entire organization to increase customer numbers, customer satisfaction and corporate profits. CDI uses data integration techniques and is a critical component of customer relations management (CRM).

Understanding the Customer Data Integration (CDI)

Customer data integration may involve between six and 12 fields of data for every individual customer, such as name prefix, first name, last name, middle name or initial, name suffix, nickname, maiden name and professional or academic title.
Complicating the data management further, much of this data changes frequently and becomes obsolete. For example, customers may change their names, move, get divorced or die.
The value of the data is divided into five categories:

Thuật ngữ liên quan

  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Business Intelligence (BI)
  • Customer Analytics
  • Customer Information Control System (CICS)
  • Customer Relationship Marketing (CRM)
  • Data Modeling
  • Commit
  • Clustering
  • Cardinality
  • Candidate Key

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm