Differentiated marketing

Định nghĩa Differentiated marketing là gì?

Differentiated marketingTiếp thị khác biệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Differentiated marketing – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiến lược tăng trưởng doanh thu trong đó một số thị trường ngách hoặc các phân đoạn dân số được nhắm mục tiêu với các sản phẩm khác nhau cho mỗi ngách hoặc phân đoạn. Xem marketing cũng tập trung và tiếp thị không phân biệt.

Definition – What does Differentiated marketing mean

A sales growth strategy in which several market niches or population segments are targeted with different products for each niche or segment. See also concentrated marketing and undifferentiated marketing.

Source: ? Business Dictionary