Direct Attached Storage (DAS)

Định nghĩa Direct Attached Storage (DAS) là gì?

Direct Attached Storage (DAS)Chỉ đạo Attached Storage (DAS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Direct Attached Storage (DAS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thiết bị DAS điển hình có thể là một ổ đĩa cứng nội bộ hay bên ngoài. Tùy thuộc vào dữ liệu criticality, ổ đĩa có thể được bảo vệ với mức độ khác nhau của Redundant Array of Independent (hoặc tốn kém) Đĩa (RAID). hệ thống DAS hiện đại bao gồm bộ điều khiển mảng đĩa tích hợp với chức năng tiên tiến. DAS ưu điểm bao gồm:

What is the Direct Attached Storage (DAS)? – Definition

Understanding the Direct Attached Storage (DAS)

A typical DAS device may be an internal or external hard disk drive. Depending on data criticality, disk drives may be protected with different levels of Redundant Array of Independent (or Inexpensive) Disks (RAID). Modern DAS systems include integrated disk array controllers with advanced functionalities. DAS advantages include:

Thuật ngữ liên quan

  • Small Computer System Interface (SCSI)
  • Storage Area Network (SAN)
  • Storage
  • Device
  • Network Attached Storage (NAS)
  • Advanced Technology Attachment (ATA)
  • Serial Advanced Technology Attachment (SATA)
  • External Serial Advanced Technology Attachment (eSATA)
  • Penetration Testing (Pen-Testing)
  • Vampire Tap

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm