Freedom of the seas

Định nghĩa Freedom of the seas là gì?

Freedom of the seasTự do của biển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Freedom of the seas – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quyền của tất cả các quốc gia, trong thời gian chiến tranh và hòa bình, sử dụng nước phi lãnh thổ cho câu cá, đặt cáp ngầm hoặc đường ống, chuyển hướng, bay ngang, nghiên cứu khoa học, vv

Definition – What does Freedom of the seas mean

Right of all states, in times of war and peace, to use non-territorial waters for fishing, laying of submarine cable or pipeline, navigation, overflight, scientific research, etc.

Source: ? Business Dictionary