Functional Reactive Programming (FRP)

Định nghĩa Functional Reactive Programming (FRP) là gì?

Functional Reactive Programming (FRP)Lập trình phản ứng chức năng (FRP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Functional Reactive Programming (FRP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trình phản ứng chức năng (FRP) là một khuôn khổ chương trình kết hợp kỹ thuật lập trình chức năng và phản ứng để xây dựng các ứng dụng, dịch vụ và các thiết bị. Nó cho phép thay đổi trạng thái hoặc hoạt động của nền tảng cơ bản tự động với các sự kiện và hành vi thay đổi theo thời gian liên tục hoặc rời rạc.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

FRP được thiết kế chủ yếu cho các tập dữ liệu hoặc các loại mà thay đổi theo thời gian. FRP hoạt động trên hai thành phần cốt lõi hoặc khái niệm: sự kiện và hành vi. Cả hai đều đại diện cho các giá trị, trong đó, một lần thay đổi, sẽ trở lại vào một số hành động hay phản ứng. Ví dụ, sự chuyển động của một con chuột máy tính trong một thời gian liên tục của thời gian là một hành vi, nơi mà các vị trí thay đổi không ngừng của chuột mũi tên được giá trị của nó tương ứng. Tương tự, click chuột là một sự kiện và địa điểm hoặc số lượng nhấp chuột là giá trị cơ bản. FRP cho phép chụp và sử dụng các biến này và giá trị của họ với các ứng dụng và dịch vụ khác nhau, đặc biệt là trong môi trường máy tính tương tác như hình ảnh động, robot, GUI và mô phỏng.

What is the Functional Reactive Programming (FRP)? – Definition

Functional reactive programming (FRP) is a programming framework that combines functional and reactive programming techniques to build applications, services and devices. It enables changing the state or operation of the underlying platform dynamically with events and behaviors that change over continuous or discrete time.

Understanding the Functional Reactive Programming (FRP)

FRP is primarily designed for data sets or types that vary over time. FRP works on two core components or concepts: events and behaviors. Both of them represent values, which, once changed, will return into some action or reaction. For example, the movement of a computer mouse over a continuous period of time is a behavior, where the ever changing location of mouse arrow is its corresponding value. Similarly, the mouse click is an event and the place or quantity of clicks is the base value. FRP enables capturing and using these variables and their values with various applications and services, specifically in interactive computing environments such as animations, robotics, GUI and simulations.

Thuật ngữ liên quan

  • Functional Programming
  • Functional Language
  • Event-Driven Architecture (EDA)
  • Event-Driven Program
  • Behavior Driven Development (BDD)
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm